субота, 03. мај 2014.

Светски дан поезијеОр­га­ни­за­ци­ја ује­ди­ње­них на­ци­ја за про­све­ту, на­у­ку и кул­ту­ру-УНЕ­СКО, 1999. го­ди­не про­гла­си­ла је 21. март за Свет­ски дан по­е­зи­је, ко­ји се од та­да обе­ле­жа­ва ши­ром све­та, а при­хва­ћен је и у Ср­би­ји. 

Циљ је да се ода при­зна­ње на­ци­о­нал­ним, ре­ги­о­нал­ним и ин­тер­на­ци­о­нал­ним по­ет­ским по­кре­ти­ма, кроз про­мо­ви­са­ње и под­сти­ца­ње чи­та­ња, пи­са­ња, об­ја­вљи­ва­ња и про­у­ча­ва­ња по­е­зи­је ши­ром све­та. Овај дан осми­шљен је с на­ме­ром да се јав­ност под­се­ти на сна­гу и ва­жност пе­снич­ке ре­чи, ко­ја је на мар­ги­ни дру­штве­ног ин­те­ре­со­ва­ња, а та­ко­ђе и да се по­др­жи је­зич­ка ра­зно­ли­кост.

Нема коментара:

Постави коментар