уторак, 03. септембар 2013.

КомпетенцијеУПИТНИК ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА


Значење оцена од 1 до 5:
5 – одличан / увек
4 – врло добар / веома често
3 – добар / понекад
2 – слаб (захтева моју пажњу, неопходно је унапредити дату компетенцију) / веома ретко
1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности) / никада
К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
1
У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета
5
2
Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем
5
3
Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика
5
4
У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима
4
5
Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима
4
6
Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања
5
7
Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика
5
8
Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика
5
9
Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада
4
Просечно за К1
4,66
К2-Компетенција за поучавање и учење
1
Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа
4
2
Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима
5
3
Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења
5
4
Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика
4
5
Када год је могуће у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога
5
6
Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака
4
7
Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада
4
8
Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду
5
9
Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити
4
Просечно за К2
4,44

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика
1
Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе
5
2
У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања
5
3
Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотиватора
4
4
Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех
5
5
Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну
5
6
Планирам различите активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама и потребама
5
7
Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима
5
8
Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика
4
9
У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе
4
Просечно за К3
4,67
К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу
1
Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама
5
2
Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи
4
3
Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења
3
4
Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну заједница од значаја за образовно-васпитни рад користим као ресурс за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности
3
5
Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да допринесу напредовању школе и ученика
4
6
У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације
5
7
Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу
5
8
Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима
5
9
Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи
5
Просечно за К4
4,33
Просечна оцена компетентности
4,52

Нема коментара:

Постави коментар